Erste Klubmeisterschaft am 26. 9. 2010

Klubchampion 2010

 

1. Erny an Aimie             59 P

2. Sandra a Sky             57 P

3. Carole an Oscar          52 P

4. Ginette a Mischi          50 P

5. Carole a Rocky           38 P

6. Brigitte a Jiva             37 P

    Sandra an Crazy        37 P

8. Carole a Kira              27 P

9. Ginette mam Nola       17 P

Klubchampion Ufänger 2010

 

1. Erny mam Ellex           68 P

2. Carole a Speed           58 P

3. Tania mam Laika         39 P

4. Erny a Livi                  37 P

5. Manu mam Alesha       23 P

6. Brigitte a Malik            22 P

7. Cindy mam Spike        18 P

8. Alex mam Benni           9 P

9. Alex mam Aimé            7 P

Resultater 2011

vun äisen aktiven Agilisten

Erny mam (Aimie), Ellex a Livi (Mëttel- an Zwergschnauzer)

Ginette mam (Nola), Mischi a Max (Mettel-an Zwergschnauzer)

Michèle mam (Aimie) an Nola (Mettelschnauzer)

Carole mam Kira, Rocky, Oscar, Speed an Dream (Dalmatiner, Jack Russel an Sheltie)

Sandra mam Shana, Sky, Freak an Crazy (Border Collies)

Elsa mam Chico an Oona (Border Collie an Beauceron)

Neklôsconcours zu Wooltz Agility  Jumping
  Aimie         A&M 3 1
  Chico         A&M 2 3
  Oona          L1 7 4
  Nola           L1 / /
  Mischi         L2
15 /
  Speed        S1 / 6
  Rocky        S3 1 /
  Oscar        S3 / 2

CLA-Concours zu Wooltz                  Agility          Jumping

Aimie                       A&M                 2                 4

Chico                       A&M                 3                 3

Kira                         A&M                 /                  2

Oona                       L1                    14                7

Nola                         L1                   /                   /

Speed                      S1                   /                  4

Mischi                      L2                    /                  6

Oscar                      S3                    /                  6

Rocky                      S3                   2                  7

Concours vun de Wild Dogs zu Wooltz     Agility       Jumping  

 

Aimie           A&M                                    6               1

Shana          A&M                                    2               2

Kira             A&M                                    5               5

Ellex             L1                                      /                /

Nola             L1                                      /                /

Crazy           L1                                      /               15

Livi              S1                                      7               2

Speed          S1                                      /                /

Sky              L2                                      5               3

Mischi           L2                                      /                /

Oscar           S3                                      3               /

Rocky          S3                                       5               /

Péiting de 17. Abrël, Concours fir A&M an Grad 1

                                         Open                Agility             Jumping

Nola     L1                           19 vun 63         24 vu 64         17 vun 62

Ellex     L1                           9/63                 /                     /

Aimie    A&M                        /                      7/16               3/16

Livi       S1                          5/18                 4/19                /

concours zu Beetebuerg den 30.Abrël

                                          Open                 Agility              Jumping

Ellex  L1                                  /                       8                      4

Nola  L1                                  /                      18                      /

Mischi L2                                /                        /                       /

Livi   S1                                  /                        1                      2

Rocky  S3                               8                        4                      2

Oscar  S3                               2                        1                       /

Kira    A&M                            /                         6                       7

Aimie  A&M                            1                         /                      2

concours zu Beetebuerg den 1. Mee

                                             Open                 Agility             Jumping

Ellex  L1                                    3                        2                     12

Nola  L1                                    12                      /                      /

Crazy L1                                   15                       /                      6

Mischi L2                                   /                       1                       /

Sky  Quali                                  /                       NB                    16

Livi  S1                                      2                       4                       2

Oscar L3                                    /                       6                       /

Rocky                                        /                       /                       5          Aimie A&M                                8                        1                       2           

Concours den 8. Mée zu Diddeleng

                                            Agility                        Jumping

Ellex  L1                                     3                               7

Nola  L1                                     NB                             14

Livi    S1                                     3                               5

Mischi  L2                                   6                                /

Oscar   S3                                  4                               2

Rocky S3                                    6                                /

Kira  A&M                                    6                                /

Aimie A&M                                   7                               2

Concours den 15.Mée zu Déifferding

                                         Agility                         Jumping

 

Rocky S3                            4                                5

Oscar S3                            8                                /

Crazy  L1                           1                                16

Shana A&M                         3                                9

Kira A&M                            /                                 3

Concours 21 an 22 Mée zu Suessem/ Beles

                                    Agility               Jumping   

Aimie A&M                     1                       3

Ellex  L1                        1                       1

Nola  L1                         /                       4

Mischi L2                       4                       /

Livi S1                           /                       2

                                -------------------------

Livi S1                           1                       2

Nola L1                          2                       14

Oscar S3                        3                        3

Crazy L1                        4                       15

Mischi L2                        5                       16

Ellex   L1                        6                       14

Aimie A&M                      7                       2

Kira                                8                       9

Shana                             /                       7

Rocky                             /                        /

Sky                                 /                        /

 

Coupe de Luxembourg den 29 Mée zu Déifferding

                               Agility                             Jumping

Aimie  A&M                        7                                  4

Kira    A&M                        9                                  /

Shana A&M                       /                                   /

Livi  S                               7                                   15

Oscar S                            15                                 14

Rocky S                             /                                  11

Crazy L                             15                                 /

Ellex L                              16                                 /

Mischi L                            36                                 16

Nola L                               37                                 /

Sky                                   34                                 32

An der Smallklass si mer déi 4.

Concours zu Wooltz de 5.Juni 2011

                                     Agility                          Jumping

Aimie A&M                               /                                2

Nola   L1                              5                                /

Mischi L2                             11                               5

Livi   S1                               1                                 3

Ellex   L1                              /                                1 

Concours den 19.Juni 2011 zu Consthum

                                         Agility                    Jumping

Ellex L1                               1                            /

Nola L1                               12                          2

Livi S2                                1                            1

Mischi L2                             /                            /

Rocky S3                            2                            /

Oscar  S3                            /                             /

Aimie A&M                           /                            2

Concours de 26.06.2011 am Kayldall

                                     Agility                Jumping             Open

Aimie A&M                       8                       3

Kira   A&M                       6                       2

Ellex L2                           3                       5                         /

Mischi L2                         12                     4                         11/61

Livi     S2                         1                      1                         /

Nola L1                           6                       4                         17/61

Oscar S3                         5                       6                        /

Rocky S3                        /                        /                          10/16

Concours zu Péiting den 3.07.2011

                                     Agility                          Jumping

Mischi L2                        10                                8

Ellex L2                          11                                /

Nola L1                           24                               /

Livi  S2                           3                                 1

Aimie A&M                       2                                 2

 

Concours zu Grousbous den 17.07.2011

                                      Agility                             Jumping

Oscar S3                          1                                    3

Rocky S3                          /                                    2

Livi S2                              2                                   3

Mischi L2                          1                                    2

Ellex                                10                                  10

Nola L1                            /                                    14

Fly A&M                           /                                     1

Aimie A&M                        /                                    2

 

 

Concours zu Emmendingen den 30.Juli 2011    400 Starter

                                             Agility                     Jumping

Nola L1                                     15                           48

Speed S1                                  /                               8

Ellex L2                                      4                             /

Mischi L2                                  35                             45

Livi S2                                      11                             /

Rocky S3                                  20                            24

Oscar S3                                  36                           11

Agility by Night Beetebourg den 12/13/14.August 2011

Freitag                        Agility                  Jumping

Nola L1                         /                           /

Ellex L2                        15                         /

Mischi L2                       /                          15

Aimie A&M                    10                         4

Livi S2                           8                          /

Samstag   

Nola L1                          /                          /

Mischi L2                       10                        19

Ellex L2                         18                        8

Aimie A&M                      13                       1

Livi S2                            9                        6                

Concours HSV Sauerdall zu Gilsdref den 20. an 21.08.2011

Samstag          Open                 Agility                 Jumping

Nola L1              /                         7                        3

Mischi L2           3                         /                         /

Ellex L2              /                         4                        /

Speed S1           4                        1                        /

Livi S2               3                        1                         /

Crazy L1 (Carole)/                        /                         /

Aimie                 4                        1                        1

Sonntag

Nola                                            9                         4

Crazy                                          /                          /

Ellex                                            6                         /

Mischi                                          /                          /

Aimie                                           /                          2

Fly                                              1                          1

Speed                                         3                          /

Livi                                              3                          3

Oscar                                          3                          /

Rocky                                          /                          4

Concours zu Péiting den 28.08.2011

                                   Agility                          Jumping

Nola L1                         7                                     4

Bowling M3                    1                                     /

Rocky S3                       5                                     4

Oscar S3                       6                                     6

Amy L2                         1                                     1

Ellex L2                         10                                    /

Sky L2 (Carole)              12                                   4

Livi S2                           4                                     /

Crazy L 1 (Carole)           2                                     /

Griska L1                       /                                      /

Deputy M1                     8                                     1

Kody S1                        5                                     /

Aimie A&M                      6                                    2

Fly A&M                         5                                     11

 

Clubmeeschterschaft vum4.September 2011

 

Resultater

Small/Medium/A&M                                                  Large

1. Erny mam Livi            65P                         1.Sandra mam Sky           76P

2. Carole mam Rocky      60P                         2.Annemie mam Griska     67P

3. Carole mam Oscar      59P                         3.Michèle mam Nola          66P

4. Michèle mam Aimie      57P                         4.Gilles mam Amy            62P

5. Annemie mam Kody    52P                         5. Ginette mam Mischi      60P  6. Carole mam Fly           46P                 6. Erny mam Ellex             54P

7. Sandra mam Freak       44P

7. Gilles mam Bowling      44P                         7.Brigitte mam Shiva        50P

9. Carole mam Speed      43P                         8. Brigitte mam Malik         47P

10. Gilles mam Deputy      38P

                                              UFäNGER

                                     1. Ginette mam Max        78P

                                     2. Annemie mam Neyjha  64P

                                     3. Carole mam Sally         61P

                                     4. Alex mam Aimé           58P

                                     4. Pascal mam Cenzo       58P

                                     6. Jean-Paul mam Grimm  57P

                                     7. Petra mam Chip           52P

                                     8. Alex mam Kolaya         50P

                                     9. Monique mam Hatja     28P(2vu 4 Spiller gemach)

                                    10. Paul mam Frantz         16P   idem

Concour zu Déifferding den 16.10.2011

                                    Agility                       Jumping

Livi  S2                             /                               3

Nola  L1                            7                              7

Ellex  L2                           3                               6

Mischi L2                           /                               /

Aimie A&M                        3                               3

Landesmeeschterschaft 2011 zu Bettange/Mess

                                       Agility              Jumping           Klassement

Ellex                                 17                    8                      7 / 97

Aimie                                 7                     /                       /

Livi                                    12                   /                       /

Mischi/Nola                         /                     /                        /

Concours zu Garnich den 20.11.2011

                                            Agility                  Jumping

Kody S1                                /                         2

Max S1                                 4                         3

Livi S2                                  1                         1

Deputy M1                            1                         /

Bowling M3                            /                         4

Griska L1                              /                         8

Nola L1                                 /                         4

Mischi L2                              1                         6

Amy L3                                 /                         /

Aimie A&M                            1                         1