Aktiv Agiliste sinn de Pascal mam Cenzo, den Erny mam Mischi an Livi, Annemie mat Griska, Neyjha an Kody, Ginette mam Ellex a Max, Gilles mam Deputy, Bowling an Amy, Marie-Luise mam Jacky, Bernd mam Bella, Michèle mam Aimie an Nola, Tatjana mam Hurricane

11.März zu Wooltz an der Hall Géitzt

                Agility                                   Jumping

Aimie         6                                         6

Nola          14                                        3

Neyjha       /                                          /

Ellex          /                                          /

Amy          9                                         13

Mischi        /                                          14

Deputy      /                                          /

Bowling     3                                          3

Kody         3                                          1

Max           4                                          5

Cenzo        /                                          /

Livi            1                                          1

                   17. an 18. März zu Beetebuerg an der neier Agilityhaal

 

                       Agility                             Jumping

Mischi                  11                                19

Mischi                    /                                   /

Ellex                   11                                 14

Livi                       2                                   /

Nola                   23                                   /

Aimie                    4                                  2

Max                     7                                   7

Cenzo                  /                                    /

                                    14. Abrël zu Péiting

                               Open                  Agility           Jumping

Max                         2                       15                6

Kody                       4                         7                8

Cenzo                     3                         6                13

Aimie                                                 1                 2

Jacky                       /                        /                 5

Bella                        5                        /                 9

Nola                        6                        9                 5

Neyjha                    /                       27               23

 

                         28 & 29. Abrël zu Beetebuerg an der Haal

28 Abrël            Agility                          Jumping

Aimie                 1                                 1

Max                   3                                 3

Kody                 5                                  /

Livi                    3                                 6

Bella                  4                                 6

Jacky                 /                                 3

Bowling             2                                 /

Deputy              5                                 /

Amy                  /                                 /

Mischi               11                               15

Neyjha              14                               /

Ellex                  /                                11

Hurricane           /                                 /

29.Abrël

Ellex                 /                                 /

Mischi               13                               18

Nola                  5                                12

Livi                    /                                  1

Max                  3                                  3

 

 

 

 

 

                       De 6. Mee zu Diddeleng am Bulli

                 Agility                                Jumping

Amy            5                                          4

Mischi          /                                           7

Ellex            2                                         10

Hurricane    10                                         /

Nola             /                                          /

Jacky           4                                          /

Bella            /                                          6

Bowling        3                                         /

Deputy        /                                          5

Aimie           7                                         3

Kody           /                                          1

Max             /                                          2

Cenzo          /                                          /

Livi              1                                          5

                         Concours zu Berdorf vum 11. bis 13. Mee

Freides Open Jumping

Livi     15

Max    20

Cenzo  /

Ellex        19 /   107

Mischi       47

Hurricane  /

Samsdes                               Agility                      Jumping

Max                                       3                            1

Cenzo                                    /                            7

Livi                                        3                             3

Hurricane                              23                            2

Ellex                                      /                              /

Mischi                                    /                              /

Aimie                                     9                             3

Sonndes                              Agility                        Jumping

Cenzo                                    1                             1

Max                                       4                             2

Livi                                        2                             7

Hurricane                               /                              18

Ellex                                      /                              /

Mischi                                    17                            20

Aimie                                     /                               1

                  Concours um Galgebierg den 19. an 20. Mee

Samsdes                   Agility                                Jumping

Aimie                            3                                       2

Hurricane                       /                                       6

Ellex                             /                                       3

Mischi                           3                                       8

Max                              3                                      2

Livi                               5                                      4

Sonndes

Aimie                            1                                      5

Hurricane                      /                                       /

Ellex                             12                                    /

Mischi                           5                                      25

Cenzo                          3                                       2

Max                             4                                       4

Livi                               /                                       5

                                Woolz, den 3. Juni

                     Agility                                   Jumping

Max                     3                                         6

Cenzo                  5                                         /

Livi                      2                                         /

Jacky                   2                                         /

Bella                    /                                          /

Deputy                /                                          /

Bowling               /                                          /

Aimie                   1                                        1

Ellex                   /                                           /

Mischi                 5                                          /

Amy                   /                                           / 

                              Beetebuerg, den 10 Juni

                      Agility                                    Jumping

Bella                   /                                            2

Aimie                  3                                           2

Max                   /                                            7

Cenzo                2                                           1

Livi                    /                                            9

Nola                  /                                            /

Hurricane          /                                           18

Ellex                 3                                            14

Mischi                /                                             9

                            Déiferding. de 17. Juni

                       Agility                              Jumping

Max                    2                                      1

Cenzo                 8                                      /

Livi                    11                                     6

Bella                    2                                     2

Jacky                   /                                      3

Hurricane             /                                      /

Ellex                   10                                    7

Mischi                 11                                    /

Aimie                   /                                     3

 

                             Grousbous, de 24.Juni

                              Open         Agility          Jumping

Aimie                                           3                 /

Nola                           /                4                  8

Ellex                           /                3                 4

Mischi                         /                /                  /

Jacky                          /                /                 5

Bella                          7                /                  /

Cenzo                        /                6                 2

Max                                             /                 /

Livi                            4                2                 4

                                   Kayldall, den 1. Juli

                             Agility                       Jumping

Aimie                        7                              4

Nola                         9                              6

Hurricane                  /                               /

Ellex                        4                               /

Mischi                      11                             /

Jacky                        /                              2

Bella                         /                              /

Max                         3                              1

Cenzo                      /                               /

Livi                          1                              1

                                Péiting, den 8. Juli am Bulli

                           Agility                             Jumping

Jacky                      /                                     /

Bella                       /                                     /

Max                        4                                    6

Aimie                      3                                    1

Hurricane                21                                   /

Ellex                       4                                     /

Cenzo                     /                                     /

 

                                 Péiting den 26. August

                              Agility                   Jumping

Aimie                           6                          8

Neyjha                        16                         6

Ellex                             3                        15

Mischi                           7                         6

Bella                             2                         /

Jacky                            /                         5

Deputy                        3                          /

Bowling                       3                          /

Cenzo                         4                         11

Kody                           7                          7

Max                             /                          3

Livi                              4                         5

               Concours vum Chaosteam den 09. September zu Wooltz

                              Agility                        Jumping

Hurricane                  6                               10

Neyjha                      /                                6

Jacky                        1                                3

Bella                         2                                2

Kody                        1                                1

Max                         2                                 /

Cenzo                      4                                4

Ellex                        /                                 11

Deputy                     1                                1

Mischi                       6                                5

Bowling                    2                                /

Livi                           /                                /

Aimie                        /                                1

 

                           Consthum den 16. September

                          Agility                        Jumping

Jacky                    3                              4

Bella                     5                              2

Deputy                 1                              1

Bowling                2                              2

Kody                    3                              1

Cenzo                  4                               /

Max                     5                               2

Livi                      1                               1

Aimie                   6                               1

Hurricane             /                               8

Ellex                    5                               6

Mischi                  /                                3

Neyjha                6                                2

                            Grousbous den 23. September

                            Agility                        Jumping

Bella                      3                               /

Jacky                     4                               /

Max                       /                               /

Cenzo                    /                               4

Ellex                      6                               /

Mischi                    4                               6

Aimie                     7                               3

Livi                        2                               1

                         Déifferding den 14. Oktober

                         Agility                     Jumping

Max                     1                           1

Cenzo                  3                           2

Livi                      /                            4

Jacky                   1                           3

Bella                    /                           6

Hurricane             4                           21

Ellex                    /                            /

Mischi                  /                            2

Aimie                  2                            2

                         Beetebuerg den 27. Oktober

                         Agility                    Jumping

Ellex                   /                            9

Aimie                  /                            8

Cenzo                4                            1

                       Woolz den 02.12.2012

                        Agility                      Jumping

 

Aimie                  7                            1

Neyja                 7                             1

Amy                  11                            /

Ellex                   6                            /

Mischi                 8                            13

Jacky                  2                            /

Deputy               /                             /

Bowling              /                             /

Max                   5                            5

Kody                 6                             /

Cenzo               8                             1

Livi                    /                             /

Bella                  /                             /