Landesmeeschterschaft 2013

Eis Smallmannschaft mam Livi, Kody an Itchie huet déi 3. Plaatz gemach

Beetebuerg,

den 10.03.2013

Agility Jumping
Aimie 10 /
Cenzo 1 8
Kody 2 5
Max 4

1

Itchie 5 4
Livi 6 6
Deputy 1 /
Bowling 5 3
Neyjha 1 /
Ellex / /
Mischi 9 /

 

Beetebuerg

16.03.2013

Agility Jumping
Amy 17 /
Hurricane / 16
Neyjha 4 /
Jacky 5 /
Bella 9 9
Aimie 6 1
Max 4 2
Kody 5

9

 

Itchie 9 7

                               Pétange, 14.04.2013

                          Agility             Jumping           Open

Kody                     9                                           8

Itchie                     /                                           7

Jacky                     9                      9                   4

Bella                     13                     12                  /

Neyjha                   6                                          13

Hurricane              23                     13                 18

Beetebuerg den 28. Abrel              Agility                    Jumping

Neyjha                                            /                              /

Livi                                                 5                             6

Max                                                7                             4

Kody                                              /                              /

Itchie                                             1                             1

Aimie                                             1                             1

Bowling                                          /                             /

Deputy                                          1                             /

Jacky                                             /                             1

Bella                                              3                             /

Mischi                                            /                              /

Ellex                                              /                              /

 

Diddeling, den 5. Mee                     Agility              Jumping

Mischi                                            10                       /

Deputy                                           3                        /

Bowling                                          /                        4

Ellex                                               /                        /

Max                                               /                         2

Kody                                             2                         /

Livi                                                3                        8

Amy                                              /                         2

Neyjha                                           /                         9

Hurricane                                       /                        13

Itchie                                            /                          /

Aimie                                             3                        2

Suessem, den 11.Mee                 Agility               Jumping

Hurricane                                      /                        /

Aimie                                           2                        5

Neyjha                                         3                        1

Ellex                                            /                        12

Mischi                                          10                      11

Jacky                                           /                         4

Bella                                            /                         /

Deputy                                         2                       /

Bowling                                        3                        5

Itchie                                           1                        2

Kody                                           1                        1

Max                                             2                        2

Livi                                              4                        4

Suessem, den 12.Mee

Hurricane                                     /                         15

Aimie                                           /                         1

Ellex                                            /                         4

Mischi                                         16                       20

Max                                             2                        1

Livi                                              3                        /

Eschduerf, den 9.Mee                  Agility                 Jumping

Livi                                                3                        3

Max                                               5                        6

Kody                                             6                        1

Ellex                                              /                          /

Itchie                                             1                         /

Jacky                                             1                         3

Bella                                              /                          /

Hurricane                                       /                         16

Amy                                              /                          2

Aimie                                             /                          2

Mischi                                            /                          /

Déiferding, den 26. Mee             Agility                    Jumping

 

Itchie                                       /                            /

Kody                                       1                            1

Deputy                                    3                            1

Bowling                                    /                            1

Neyjha                                     5                           1

Hurricane                                 /                            8

 

Wooltz, den 02. Juni                 Agility              Jumping

 

Aimie                                        1                       /

Amy                                         /                       3

Ellex                                         6                      7

Mischi                                       4                      10

Max                                          /                       /

Hurricane                                  /                       10

Livi                                           /                       /

Consthum, den 16. Juni      Open                Agility           Jumping

 

Ellex                                      5                        5                      5

Neyjha                                  30                      4                      2

Deputy                                  1                        1                      2

Bowling                                 /                        /

Aimie                                                               /                      1

Amy                                      32                      6                     15

Hurricane                              /                        /                     11

Itchie                                    6                        3                      2

Kody                                     5                        1                      2

Mischi                                    /                        7                      4

Livi                                        4                        4                      1

 

Coupe de Luxembourg, den 30.Juni zu Beetebuerg

                                              Agility                 Jumping

Livi                                          13                       13

Itchie                                       14                       14

Kody                                         7                       15

Max                                          /                          /

Mannschaftsklassement 4.Platz

 

Neyjha                                     /                          9

Ellex                                        /                          20

Mischi                                     15                          /

Hurricane                                 /                           /

 

 

 

 Péiting de 07.Juli                  Agility                     Jumping

Neyjha                                    3                             3

Amy                                       14

Hurricane                                25                           12

Ellex                                        3                             7

Mischi                                      1                             /

Deputy                                    1                             /

Aimie                                       5                             3

Itchie                                      4                              2

Kody                                       4                             2

Max                                        /                              6

Livi                                          /                             5

 

 

Grousbous, 14. Juli                   Jumping               Agility

Hurricane                                      /                        /

Livi                                              4                        7

Max                                             2                        /

Aimie                                           2                        1

Ellex                                            6                        1

Mischi                                          1                        /

Zeus                                           4                         /

Luxembourg Open, Déiferdeng den 10 an 11. August

Livi                   16 Plaatz vun 69

Kody                27 Plaatz vun 69

Ellex                 55 Plaatz vun 237

Itchie                20 Plaatz vun 65

Sauerdall, de 17. an 18. August            Agility            Jumping

Neyjha                                                  10                   /

Amy                                                      /                     /

Ellex                                                      /                    8

Mischi                                                    1                    5

Aimie                                                     /                    3

Deputy                                                  /                    /

Zeus                                                     2                    /

Max                                                      6                    4

Livi                                                       2                    3

Kody                                                    /                     3

                               ____________________________

Ellex                                                    10                   11

Mischi                                                  13                     7

Aimie                                                    3                     5

Zeus                                                     /                     7

Max                                                      1                     /

Livi                                                       2                     3 

 

 

Péiteng, de 25. August                     Agility                 Jumping

Neyjha                                                1                        /

Deputy                                               2                        /

Zeus                                                   /                        /

Itchie                                                  1                       2

Kody                                                  3                       2

Grousbous den 22. September              Agility                Jumping

Zeus                                                     /                          /

Max                                                      5                         2

Hurricane                                              /                          8

Ellex                                                     7                         2

Mischi                                                   3                         /

Aimie                                                    2                        2

 

Déifferding den 13. Oktober                  Agility               Jumping

Zeus                                                     /                       /

Itchie                                                    2                       3

Kody                                                    /                        2

Bowling                                                 /                       3

Deputy                                                 /                        /

Hurricane                                             13                     10

Neyjha                                                  5                      10

Beetebuerg de 26. Oktober                   Agility                 Jumping

Hurricane                                                21                      /

Ellex                                                        /                       /

Mischi                                                      /                       /

Aimie                                                      1                       4

Max                                                        /                       7

Livi                                                         1                       4

Woltz den 1. Dezember                      Agility                    Jumping

Aimie                                                    1                           /

Hurricane                                              /                            5

Neyjha                                                 /                            /

Mischi                                                  10                          /

Ellex                                                    12                         /

Deputy                                                  2                         /

Zeus                                                    /                          /

Max                                                      2                         /

Itchie                                                    3                         /

Kody                                                    /                          /